อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

วันที่โพส 25 มิ.ย. 2563 ผู้ชม 388


อบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19

--------------------------

            วันที่ 25 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19  สำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องประชุมIT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ 

           อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ กล่าวรายงานว่า เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ในปัจจุบัน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศตระหนักถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อไม่ให้เกิดความเสี่ยงต่อการติดเชื้อเมื่อมีการเปิดภาคเรียนและให้บริการ สำนักฯจึงเตรียมมาตรการความพร้อมในการป้องกันการติดเชื้อและแพร่ระบาด โดยมีแนวปฏิบัติและขอความร่วมมือกับนักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและผู้ใช้บริการจากภายนอกมหาวิทยาลัย ให้สวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย เพื่อปิดปากและจมูกเพื่อป้องกันละอองจากการไอจามตลอดการใช้บริการ ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ทั้งก่อน-หลัง ตรวจวัดอุณหภูมิ ณ จุดคัดกรองก่อนการเข้าอาคารและการเว้นระยะห่างระหว่างกัน เป็นต้น และเนื่องจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์มีนักศึกษา อาจารย์บางส่วนที่เป็นชาวต่างชาติ เพื่อให้บุคลากรสามารถแนะนำการปฏิบัติตนในการใช้บริการช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 นั้น สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จึงได้ดำเนินการจัดโครงการอบรมการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการบริการในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส covid-19 ให้กับบุคลากรภายในหน่วยงาน เพื่อรองรับการให้บริการนักศึกษาและอาจารย์ชาวต่างชาติ รวมทั้งเป็นการเพิ่มพูนรู้ด้านภาษาต่างประเทศกับบุคลากรให้เท่าทันต่อสถานการณ์ปัจจุบัน  โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์จีรพรรณ พรหมประเสริฐ และอาจารย์จินตรัตน์ แสงศิริ อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ เป็นวิทยากรให้ความรู้ในครั้งนี้