โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

วันที่โพส 26 มิ.ย. 2563 ผู้ชม 253


โครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม

---------------------------

              วันที่ 26 มิถุนายน 2563 งานหอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้กับบุคลากรภายในสำนัก ณ ห้องประชุม IT108 โดย ผศ.ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักฯ เป็นประธาน วิทยากรโดยอาจารย์พิณทิพย์ แก้วแกมทอง ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้ และอาจารย์พรทวี กองร้อย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม

                 อาจารย์ศรัญญา  ตรีทศ รองผู้อำนวยการฝ่ายงานหอสมุดกลาง กล่าวรายงานว่า สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์  ได้มีการกำหนดนโยบายห้องสมุดสีเขียว (ARIT Green Library) ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักให้กับบุคลากรเล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม อีกทั้งให้มีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนามหาวิทยาลัยฯ มุ่งเน้นส่งเสริมและพัฒนาด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม การจัดการขยะ การปลูกฝังจิตสำนึกให้รู้คุณค่าของการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ รวมถึงการเน้นปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกของหน่วยงานให้ร่มรื่น สะอาด และเอื้อต่อการเป็นแหล่งเรียนรู้ และให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้กับบุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย  ตามมาตรฐานห้องสมุดสีเขียว พ.ศ. 2558 และเกณฑ์การพัฒนาห้องสมุดสีเขียว พ.ศ.2559 ของสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์สมเด็กพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี หอสมุดกลางจึงจัดโครงการส่งเสริมการเรียนรู้ด้านพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อให้บุคลากรมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักในการประหยัดพลังงานและสิ่งแวดล้อม