โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร

วันที่โพส 29 มิ.ย. 2563 ผู้ชม 389


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร
-------------------------------

          วันที่ 29 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. รศ.ดร.ธีระภัทรา  เอกผาชัยสวัสดิ์  รองอธิการบดี ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
          อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ กล่าวรายงานว่า สำนักฯ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร การนำเทคโนโลยี G-Suite และ Microsoft 365 มาประยุกต์ใช้ด้านการทำงานในองค์กร สำหรับเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานธุรการ งานเลขานุาการ งานประชาสัมพันธ์ และเจ้าหน้าที่ที่สนใจภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อให้เกิดมาตรฐานทักษะความเข้าใจในเทคโนโลยี และสามารถประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้