การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่โพส 3 ก.ค. 2563 ผู้ชม 375


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
วันศุกร์ที่ 3 กรกฎาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น.
ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

------------------------------------

       วันที่ ๓ กรกฏาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล , นายสุเมธ ธรรมาภิมุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน และผู้แทนรองคณบดี อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง เข้าร่วมการประชุมผ่าน Application Google Meet และผู้แทนรองผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพร้อมเพรียงกัน