ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

วันที่โพส 10 ก.ค. 2563 ผู้ชม 331


ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

********************

               วันที่ 10 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการ และบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้การต้อนรับ อาจารย์และนักศึกษา วิชาเอกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมบรรยายให้ความรู้ด้านเครือข่ายและระบบสารสนเทศ โดย คุณธนวัฒน์  เฉลิมพงษ์ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์ และคุณวรรณภัสร์  ปราบพาลา หัวหน้างานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมจุดให้บริการ และห้องต่างๆ ภายในอาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ