โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ  Microsoft teams”

วันที่โพส 13 ก.ค. 2563 ผู้ชม 618


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ  Microsoft teams”

*****************************

               วันที่ 13 กรกฏาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิดจัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร  “การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ Microsoft teams” ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งจัดโดยสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
                ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานว่า การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร "การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ด้วย Google classroom และ Microsoft teams” ให้แก่อาจารย์ผู้สอน เพื่อให้อาจารย์ผู้สอน สามารถนำเทคโนโลยีไปประยุกต์ใช้ในการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ เพื่อป้องกันภัยคุกคามจากการแพร่ระบาดเชื้อโควิด - 19 และให้การเรียนการสอนมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น