โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020

วันที่โพส 30 ก.ค. 2563 ผู้ชม 442


โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020
เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 1
**************************************

                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ซึ่งได้รับแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ Rajabhat Dataset โครงการพัฒนากลุ่มข้อมูลมหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น Rajabhat Dataset Workshop 2020 เพื่อการบริหารและการใช้ประโยชน์สำหรับประชาชน และเครือข่ายราชภัฏ ครั้งที่ 1 เป็นผู้แทนรับมอบโล่ความร่วมมือในการพัฒนา Rajabhat Dataset และนำบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Rajabhat Dataset Workshop 2020 " ระหว่างวันที่ 29-31 กรกฏาคม 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เพื่อให้มหาวิทยาลัยราชภัฏทั้ง 38 แห่งสามารถใช้ข้อมูลร่วมกันได้ตามวัตถุประสงค์ การพัฒนาฐานข้อมูลที่สามารถเชื่อมโยงและนำเสนอข้อมูลที่เป็นปัจจุบันระหว่างมหาวิทยาลัยราชภัฏ เรียกว่า " Rajabhat Dataset"