จัดส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการอบรม เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน

วันที่โพส 31 ก.ค. 2563 ผู้ชม 414


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน

********************

        สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดส่งบุคลากรเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การประหยุัดพลังงานไฟฟ้าสู่ชุมชน ในวันศุกร์ที่ 31 กรกฏาคม 2563 ณ ห้องประชุมราชภัฏกสิการ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์