โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ

วันที่โพส 10 ส.ค. 2563 ผู้ชม 391


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ
“ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)”
และทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563
***************************

             วันที่ 10 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานเปิด โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2561-2565 (ปรับปรุง พ.ศ. 2563)” และทบทวนแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร พ.ศ.2561-2565 ฉบับปรับปรุง ปีการศึกษา 2563 ซึ่งมีกำหนด 2 วันคือ วันที่ 10-11 สิงหาคม ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อใช้เป็นแนวทางในการดำเนินงานตามภารกิจของสำนัก และเป็นไปตามนโยบายหลักของมหาวิทยาลัย โดยให้มีความสอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัย และสถานการณ์ในปัจจุบัน