แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1

วันที่โพส 24 ส.ค. 2563 ผู้ชม 385


โครงการ "แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1"
*******************************

          สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการ "แนะนำการบริการของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ สำหรับนักศึกษาใหม่ ชั้นปีที่ 1" ณ ห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) โดยมีกำหนดการในวันที่ 19,26 สิงหาคม, วันที่ 2,9,16,23,30 กันยายน, วันที่ 7,14,21 ตุลาคม 2563 เวลา 13.00 น. เพื่ออบรมให้ความรู้และฝึกการใช้งานระบบต่างๆ ดังนี้
- การใช้งานอินเทอร์เน็ตและระบบยืนยันตัวตน
- ระบบทะเบียนและวัดผล
- ระบบการประเมินการสอนอาจารย์
- การสมัครใช้งาน E-Mail ภายใต้โดเมนมหาวิทยาลัย
- การสมัครใช้งานระบบทดสอบทักษะด้านทักษะด้านดิจิทัล
- การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์
- การใช้งานหนังสืออิเล็กทรอนิกส์
- การใช้งานเครื่องยืม-คืน หนังสือด้วยตนเอง
- ระเบียบการใช้บริการห้องสมุด เป็นต้น