โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"

วันที่โพส 20 ส.ค. 2563 ผู้ชม 267


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์"
*****************************************************

            วันที่ 20 สิงหาคม 2563 รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การใช้งานระบบเบิก-จ่าย วัสดุ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์" ซึ่งจัดขึ้นโดย งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
          โดย ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ การจัดโครงการเพื่อให้แต่ละหน่วยงานสามารถตรวจสอบการเบิก-จ่าย วัสดุ ได้อย่างรวดเร็ว และติดตามการใช้จ่ายของบัญชี ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกันได้อย่างถูกต้อง