การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓

วันที่โพส 24 ส.ค. 2563 ผู้ชม 376


การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๘/๒๕๖๓
***********

            วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศครั้งที่ ๘/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยมีระเบียบวาระพิจราณาที่สำคัญ การจัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔ สำนักวิทยบริการฯ