โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economyภาคเหนือ

วันที่โพส 26 ส.ค. 2563 ผู้ชม 385


โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economyภาคเหนือ
******************************************************
 
                วันที่ 22 สิงหาคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานเปิด “โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้าน Digital Economy ภาคเหนือ” ซึ่งมีกำหนดระหว่างวันที่ 22 – 23 สิงหาคม 2563 ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งจัดขึ้นโดยมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมกับ หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่ สภาอุตสาหกรรม และพัฒนาชุมชน เพื่อช่วยเหลือผู้ประกอบการเบื้องต้น ในเรื่องของการนำเอาเทคโนโลยีดิจิตอลเข้ามาใช้เพิ่มประสิทธิภาพและสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิต 
** กิจกรรมช่วงเช้า เป็นการรับฟังการบรรยายด้าน Digital Transformations เรื่อง ระบบเข้างานอัจฉริยะในยุคดิจิทัล วิทยากรบรรยายโดย คุณนฤดล ดวงบาล
** กิจกรรมในภาคบ่าย รับฟังการบรรยายด้าน Digital Commerce โดย คุณพิสิฐ เหลี่ยมมุกดา