การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562

วันที่โพส 17 ก.ย. 2563 ผู้ชม 392


การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562
                      *************************************************************************
       

  วันที่ 15. กันยายน 2563 เวลา 09.00 น. สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ นำโดย ผศ.ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ คณะผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ เข้ารับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2562 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยมีคณะกรรมการประเมินฯ ดังนี้ ผศ.ดร.ปรีชา  ศรีเรืองฤทธิ์  ผศ.ดร.สมใจ  กงเติม และ ผศ.ทิวาพร  ขันผนึก