การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ 9/2563

วันที่โพส 16 ก.ย. 2563 ผู้ชม 349


การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ 9/2563
**************

           วันที่ 16 กันยายน 2563 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อหารือการบริหารงานสำนักร่วมกับคณะกรรมการฯ