การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการฯ

วันที่โพส 24 ก.ย. 2563 ผู้ชม 259


การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการ ของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการฯ

**************************

            วันที่ 24 กันยายน 2563 เวลา 15.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เดือนฉาย  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธาน การประชุมประเมินผลการปฏิบัติราชการและการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา  พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานราชการ และลูกจ้างประจำ สังกัด สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๓  (ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓)