การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓

วันที่โพส 19 ต.ค. 2563 ผู้ชม 259


การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓
******************

         วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ ได้รับมอบหมายเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานของสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ