การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 28 ต.ค. 2563 ผู้ชม 386


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน
จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 - 2565)
ครั้งที่ 1/2563

-----------------

            วันพุธที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการฯ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน จัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563-2565) ครั้งที่ 1/2563 ณ ห้องประชุม ชั้น 1อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์