โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 28 ต.ค. 2563 ผู้ชม 360


โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

***************

              วันที่ 24 ตุลาคม 2563 ไอาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธานในพิธีเปิด โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กิจกรรมอบรมการใช้เครื่องมือประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ 24 - 25 ตุลาคม 2563 น. ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งในวันนี้เป็นนักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี คณะวิทยาการจัดการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ และนักศึกษา ภาค กศ.ปช. (ทุกคณะ) รวมทั้งสิ้น 828 คน