โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 28 ต.ค. 2563 ผู้ชม 382


โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
กิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล

*******************

                  สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ โดยกิจกรรมที่ 2 การฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม – 17 พฤศจิกายน 2563 ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ และห้องบริการอินเทอร์เน็ต อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ