การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

วันที่โพส 9 พ.ย. 2563 ผู้ชม 378


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓

*************

      วันจันทร์ที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผศ.ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๓ โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล , นายสุเมธ ธรรมาภิมุข,ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน และผู้แทนรองคณบดี อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง เข้าร่วมการประชุมผ่าน Application Google Meet และผู้แทนรองผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพร้อมเพรียงกัน