การประชุม แนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่โพส 24 พ.ย. 2563 ผู้ชม 351


การประชุมแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

                                                                               ******************

              วันอังคารที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ เวลา ๑๓.๐๐ น. อาจารย์ ดร.ศิรินภา พรหมคำ รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา เป็นประธาน การประชุมแนวทางการพัฒนาสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัลสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ และ ๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์
สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์