เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย

วันที่โพส 25 พ.ย. 2563 ผู้ชม 434


เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ Rajabhat Dataset Workshop II
ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย

**********************

      ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ และบุคลากรที่เป็นผู้ดูแลข้อมูลกลางของมหาวิทยาลัย ข้อมูลยุทธศาสตร์ ข้อมูลวิจัย และข้อมูลบริการวืชาการของมหาวิทยาลัย เข้าร่วมประชุมและจัดทำร่วมกันกับกลุ่มหาวิทยาลัยราชภัฏ 38 แห่ง เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "Rajabhat Dataset Workshop II ขับเคลื่อนข้อมูลยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นสู่ข้อมูลงานบริการวิชาการและข้อมูลงานวิจัย ระหว่างวันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2563 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์