การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓

วันที่โพส 15 ธ.ค. 2563 ผู้ชม 252


การประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
***********

                วันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ เวลา ๑๔.๐๐ น. อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ  รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ฝ่ายงานบริหารและธุรการ เป็นประธานการการประชุมบุคลากร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ โดยมีระเบียบวาระสำคัญ คือ การลงคะแนนคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ซึ่งผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ แบ่งเป็น ๓ ประเภท ดังนี้
               ๑. ประเภทผู้บริหาร คือ อาจารย์อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
               ๒.ประเภทพนักงาน คือนายไพบูลย์ กันยา และนายชัยมงคล แก้วสี
               ๓.ประเภทเจ้าหน้าที่ นางโชติกา โสดา นางจงรักษ์ ชาติธนวัฒน์ และนายไพโรจน์ ใจใหญ่