การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

วันที่โพส 24 ธ.ค. 2563 ผู้ชม 383


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑๒/๒๕๖๓

                                                                                     ************
                      เมื่อวันพุธที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๓  เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธานการประชุม คณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้วยวิธีการประชุมทางไกล ผ่านระบบ VDO Conference ด้วย Application Google Meet เพื่อหารือแผนการบริหารงานของสำนักฯ ในสถานการณ์การแพร่ระบาด Covid-19