บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2563

วันที่โพส 30 ธ.ค. 2563 ผู้ชม 391


บุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓
***************

             สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศขอแสดงความยินดีกับผู้บริหารและบุคลากรสำนักวิทยบริการฯ ที่ได้รับการคัดเลือกเป็นบุคลากรดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๓ ดังนี้

๑. บุคลากรดีเด่น กลุ่มผู้บริหาร ได้แก่    อาจารย์ทัสนันทน์ ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการฯฝ่ายงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์
๒. บุคลากรดีเด่น กลุ่มพนักงาน ได้แก่   
     ๒.๑ นายไพบูลย์  กันยา  ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์        
     ๒.๒ นายชัยมงคล  แก้วสี ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 
๓. บุคลากรดีเด่น กลุ่มเจ้าหน้าที่ ได้แก่     
    ๓.๑ นางโชติกา  โสดา ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด     
    ๓.๒ นางจงรักษ์  ชาติธนวัฒน์ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการห้องสมุด     
    ๓.๓ นายไพโรจน์  ใจใหญ่ ตำแหน่ง พนักงานสถานที่