การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔

วันที่โพส 29 ม.ค. 2564 ผู้ชม 359


การประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔
**************

         วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ เวลา ๐๙.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหาร สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๔ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือ การบริหารงานสำนัก