การประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

วันที่โพส 3 ก.พ. 2564 ผู้ชม 385


การประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓
************

    วันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุมวิทยากรภายใต้โครงการยกระดับความสามารถด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๓ ณ ห้องประชุม ชั้น ๑ อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการสร้างเอกสาร สื่อการสอน และแผนการอบรม นักศึกษาชั้นปีที่ ๑-๓