โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 8 ก.พ. 2564 ผู้ชม 418


โครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
**************************************

               วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2563 งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  จัดโครงการอบรมการใช้เครื่องมือและประเมินสมรรถนะทักษะด้านดิจิทัลของนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ กิจกรรมที่ 2 ฝึกอบรมและทดสอบสมรรถนะและทักษะด้านดิจิทัล ปีการศึกษา 2563 ภาคเรียนที่ 2 ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ฐิณาภัณฑ์ นิธิยุวิทย์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นวิทยากรให้การอบรมและประเมินทักษะด้านดิจิทัล (Digital Literacy) ณ ห้องประชุม IT108 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ