โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน

วันที่โพส 11 ก.พ. 2564 ผู้ชม 268


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน
***************************

              วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานเปิดพิธี โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "คนไอทีหัวใจไร้คาร์บอน" ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ (หอสมุดกลาง) ซึ่งจัดโดย งานหอสมุดกลาง โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม และเพื่อส่งเสริมให้บุคลากร อาจารย์ นักศึกษา ทั้งภายในและภายนอก เข้าใจตระหนักถึงการเกิดก๊าซเรือนกระจก และรู้วิธีการชดเชยคาร์บอนในชีวิตประจำวัน โดยได้รับเกียรติจากวิทยากร คือ อาจารย์พิณทิพย์  แก้วแกมทอง ผู้ช่วยอธิการบดี ฝ่ายทรัพย์สินและจัดหารายได้, อาจารย์พรทวี  กองร้อย ประธานหลักสูตรวิทยาศาสต์สิ่งแวดล้อม, อาจารย์อิสระ  ตั้งสุวรรณ์ และอาจารย์ธนาวรรณ  พิณะเวศน์ อาจารย์ประจำสาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม มาให้ความรู้ในครั้งนี้