การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 11 ก.พ. 2564 ผู้ชม 361


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก
การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ครั้งที่
1/2564

*************

       วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 13.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานจัดทำมาตรการ ระบบ กลไก การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือแนวทางการดำเนินงาน การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ และสื่อออนไลน์ของมหาวิทยาลัย และการดำเนินงานเกี่ยวกับการเปิดเผยข้อมูลของมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ อย่างตรงไปตรงมา มีความถูกต้อง ชัดเจน ครบถ้วน