การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564

วันที่โพส 16 ก.พ. 2564 ผู้ชม 400


การประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
ครั้งที่ 1/2564

**************

    วันอังคารที่ 16 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.เดือนฉาย  ไชยบุตร เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการประจำสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ครั้งที่ 1/2564 โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารย์ ดร.วิเชียร ชุติมาสกุล, นายสุเมธ ธรรมาภิมุข, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีสุภา นาคธน และผู้แทนรองคณบดี อาจารย์เจษฎาพร ปาคำวัง เข้าร่วมการประชุมผ่าน Application Google Meet และผู้แทนรองผู้อำนวยการ และผู้แทนบุคลากร เข้าร่วมการประชุม ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศโดยพร้อมเพรียงกัน