การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11

วันที่โพส 1 มี.ค. 2564 ผู้ชม 360


การประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11
*********************************


        วันที่ 24-25 กุมภาพันธ์ 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนฉาย ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ พร้อมคณะเข้าร่วมการประชุมวิชาการเครือข่ายสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือ 8 แห่ง ครั้งที่ 11 ณ ห้องประชุมพระบาง ชั้น 4 อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ โดยร่วมรับฟังการเสวนาวิชาการเรื่อง "ความท้าทายของห้องสมุดกับการให้บริการบนเส้นทางสีเขียวเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน" และการประชุมผู้บริหาร/ผู้อำนวยการ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และนายธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชำนาญการ ได้นำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง การพัฒนาระบบโทรศัพท์และการสื่อสารภายในมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ด้วยเทคโนโลยี VoIP ผ่าน SIP Protocol ในครั้งนี้