โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท

วันที่โพส 1 มี.ค. 2564 ผู้ชม 247


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท
ตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

**************************

       วันที่  24-25 กุมภาพันธ์ 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบทตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา” ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์  โดยมีกิจกรรมดังนี้
      (1) การตรวจสอบและซ่อมบำรุง คอมพิวเตอร์ และระบบอินเทอร์เน็ต ให้พร้อมใช้งาน
      (2) การให้ความรู้การใช้งานเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ เรื่อง Google Slide
   (3) การให้ความรู้การใช้งาน ระบบทดสอบทางการศึกษา และทดสอบก่อนการเรียนรู้ นักเรียน ชั้น ป.4-ป.6 ในรายวิชาวิชาภาษาไทย วิชาคณิตศาสตร์ วิชาวิทยาศาสตร์ วิชาภาษาอังกฤษ