โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ

วันที่โพส 17 มี.ค. 2564 ผู้ชม 380


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา
ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ
*******************************
         วันที่ 16 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คุณหนึ่งฤทัย  บุญมี  หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ และบุคลากรผู้เกี่ยวข้องงานประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการสร้างความเข้าใจตัวบ่งชี้และเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษา ระดับอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2562 ระดับหลักสูตรและระดับ วิทยากรโดย ผศ.ดร.ประจักร์ รอดอาวุธ  บรรยายเกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ 
 
 Cr: QA มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์