การติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา

วันที่โพส 19 มี.ค. 2564 ผู้ชม 376


โครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริ
สมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส

****************************

              วันที่ 19 มีนาคม 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ดำเนินกิจกรรม ติดตามผลการเรียนรู้ การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา ภายใต้ หลักสูตร เรื่อง “การส่งเสริมการเรียนรู้ด้วยสื่อดิจิทัลผ่านระบบทดสอบทางการศึกษา”  ตามโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการศึกษาของโรงเรียนในชนบท ตามพระราชดำริสมเด็จ พระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพด้านการศึกษาของนักเรียนผู้ด้อยโอกาส ณ  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก อำเภอชนแดน จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยในครั้งนี้ ได้ติดตามผลการเรียนรู้ และผลการทดสอบในวิชา วิทยาศาสตร์  คณิตศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  และภาษาไทย  ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่  4, 5 และ 6  จำนวน 24 คน