ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน

วันที่โพส 23 มี.ค. 2564 ผู้ชม 340


ต้อนรับคณาจารย์ และนักศึกษา เข้าศึกษาดูงาน
********************

             วันที่ 22 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. คณาจารย์ และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและเทคโนโลยีอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เข้าศึกษาดูงาน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ด้านเทคโนโลยีและระบบมัลติมีเดีย  เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสประสานแนวคิดทางวิชาการกับเทคโนโลยีที่มีในปัจจุบัน โดยมีคุณธนวัฒน์ เฉลิมพงษ์ หัวหน้างานบริการคอมพิวเตอร์  นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ และคุณวรรณภัสร์ ปราบพาลา หัวหน้างานงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ระดับชำนาญการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้