จัดโครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์

วันที่โพส 30 มี.ค. 2564 ผู้ชม 406


โครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์

****************************

             วันที่ 29 มีนาคม 2564 เวลา 09.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร เป็นประธานเปิดโครงการอบรมและสอบประเมินมาตรฐานอาชีพสำหรับนักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพของแรงงาน และกำลังคน ให้มีสมรรถนะในการทำงานตามมาตรฐานอาชีพ และสามารถพัฒนาตนเองไปสู่คุณวุฒิวิชาชีพที่สูงขึ้น รวมถึงมีความสามารถในการแข่งขันในระดับนานาชาติ อันเป็นการพัฒนาระบบคุณวุฒิวิชาชีพอย่างครบวงจรและยั่งยืน ห้นักศึกษากลุ่มวิชาด้านคอมพิวเตอร์และบุคลากรสายวิชาชีพเฉพาะทางด้านคอมพิวเตอร์ ได้รับการประเมินสมรรถนะบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ เพื่อให้ได้รับการรับรองคุณวุฒิวิชาชีพต่อไป จัดโดยงานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์ และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนทเศ ระหว่างวันที่ 29 – 30 มีนาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ IT103 และห้องบริการอินเทอร์เน็ต หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมีนักศึกษาเข้าร่วมทั้งหมด 80 คน