เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน

วันที่โพส 5 เม.ย. 2564 ผู้ชม 373


 เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน
************************************

            วันที่ 5 เมษายน 2564 ผู้บริหารและบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ เข้าร่วมประชุมเพื่อเสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริต และการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงาน  โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เป็นประธานการประชุม และเป็นผู้ประกาศเจตคติ ต่อต้านการทุจริต เพื่อแสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดในการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงานด้านคุณธรรมและความโปร่งใส

CR:.งานประชาสัมพันธ์ ม.ราชภัฏเพชรบูรณ์