การอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน

วันที่โพส 1 ก.ค. 2564 ผู้ชม 362


การอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน
******************************

                   วันที่ 30 มิถุนายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดการอบรมออนไลน์ เรื่อง การใช้งาน Microsoft Teams สำหรับผู้สอน วิทยากร โดยคุณดำรงศักดิ์ สัตบุตร บริษัท ลานนาคอม จำกัด ( Microsoft in Education Global Training Partner โดยมีกำหนดการ 3 วันคือ วันที่ 30 มิถุนายน 2564, 14 กรกฏาคม 2564 และ21 กรกฏาคม 2564 ผ่านทางระบบ Teams การอบรมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและสนับสนุน อาจารย์ และบุคลากรภายในมหาวิทยาลัย ให้มีความรู้ ความสามารถในการใช้เครื่องมือที่สนับสนุนระบบการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์