โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน

วันที่โพส 13 ก.ค. 2564 ผู้ชม 403


โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน
************************************************

               วันนี้ (12 กรกฏาคม 2564) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดอบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร ระบบประเมินผลการปฏิบัติราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ห้องIT 105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระหว่างวันที่  12-17 กรกฎาคม 2564 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อรองรับการปรับเปลี่ยนกระบวนการบริหารจัดการการให้อยู่ในรูปแบบดิจิทัล (Digital by default) อย่างเป็นระบบ ระบบดังกล่าวสามารถจัดการเอกสารพร้อมแสดงหลักฐานเพื่อประกอบการพิจารณาเลื่อนขั้น ช่วยลดปริมาณการใช้กระดาษ อีกทั้งคณะกรรมการสามารถตรวจสอบหลักฐานและประเมินได้ทันที