อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 19 ก.ค. 2564 ผู้ชม 473


อบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
**************************

           วันนี้ (19 กรกฎาคม 2564) เวลา 09.00 น. ผศ.ดร.ประยูร ลิ้มสุข อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ ณ ห้อง IT105 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ ดร.ประยูร ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้บุคลากรสามารถลาป่วย ลากิจ ลาพักผ่อน และสามารถลงชื่อในรูปแบบลายเซ็นดิจิทัลได้ ซึ่งการอบรมแบ่งเป็น 2 กลุ่ม คือ กลุ่มผู้ดูแลระบบ ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2564 และกลุ่มผู้ใช้งาน ในวันที่ 20-22 กรกฎาคม 2564