เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 22 ก.ค. 2564 ผู้ชม 426


เข้าร่วมการอบรมการใช้ระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์
*******************

วันที่ 22 กรกฎาคม 2564 บุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เข้าร่วมการอบรมกาใช้ระบบการลาอิเล็กทรอกนิกส์ ณ ห้อง IT103 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจให้สามารถลาป่วย ลากิจ และลาพักผ่อนผ่านทางระบบการลาอิเล็กทรอนิกส์ได้  และได้ดำเนินการอบรมภายใต้มาตรการสถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด โดยวัดอุณหภูมิ เว้นระยะห่าง ใส่แมส บริการเจลแอลกอฮอล์สำหรับล้างมือ