โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 30 ก.ค. 2564 ผู้ชม 367


โครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์
****************************

           วันที่ 29 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น. งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เป็นประธานเปิดโครงการอบรมการใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีกำหนดจัดการอบรม 2 วัน ระหว่าง 29-30 กรกฎาคม 2564 ณ ห้อง IT105, IT 106 อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ โดย อาจารย์ทัสนันทน์  ตรีนันทรัตน์ รองผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ เพื่อให้เจ้าหน้าที่ธุรการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ มีความรู้ ความเข้าใจและสามารถใช้งานระบบบริหารจัดการเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ ได้อย่างถูกต้อง การอบรมได้ดำเนินการตามมาตรการป้องกันโควิด -19 (DMHTT) ระบบดังกล่าวพัฒนาโดย งานวิจัยและพัฒนาซอฟต์แวร์ คอมพิวเตอร์และเครือข่าย สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์