โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์

วันที่โพส 5 ส.ค. 2564 ผู้ชม 496


โครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์
******************************

         วันที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จัดโครงการพัฒนาศักยภาพด้านภาษาอังกฤษสำหรับบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ( Google Meet) เพื่อให้บุคลากรได้เรียนรู้ และฝึกการพูดสนทนาภาษาอังกฤษอย่างสม่ำเสมอ และต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดทักษะการสื่อสารทางภาษาอังกฤษที่มีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น บุคลากรของหน่วยงานสามารถสื่อสารกับผู้มาติดต่องานเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างมั่นใจ ซึ่งได้รับเกียรติจากวิทยากร อาจารย์โอลิเวอร์ อุ่นละม้าย อาจารย์สาขาวิชาภาษาอังกฤษ