เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

วันที่โพส 18 ส.ค. 2564 ผู้ชม 550


เตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
*******************************

                  วันที่ 17 สิงหาคม 2564 อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร พร้อมด้วยบุคลากรสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เตรียมความพร้อมข้อมูล และอุปกรณ์สื่อการสอน พร้อมทดสอบการใ่ช้งานระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านโป่งตะแบก เพื่อเตรียมการรับเสด็จฯ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี