การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา2563

วันที่โพส 18 ส.ค. 2564 ผู้ชม 543


การประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563
ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

**************************

            วันที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ พร้อมคณะผู้บริหาร และบุคลากรผู้รับผิดชอบข้อมูลการประกันคุณภาพการศึกษา เข้าร่วมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ประจำปีการศึกษา 2563 ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับเกียรติจากคณะกรรมการตรวจประเมิน 3 ท่าน ดังนี้ รศ.ดร.ชัยณรงค์ ขันผนึก (ประธานกรรมการ) ผศ.ทิวาพร ขันผนึก (กรรมการ) ผศ.อัจฉรา กลิ่นจันทร์ (กรรมการและเลขานุการ)