โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)

วันที่โพส 17 ก.ย. 2564 ผู้ชม 469


โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ
(ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564)
************

     วันที่ 16-17 กันยายน 2564 สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ “ทบทวนแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ (ปรับปรุงปีงบประมาณ 2564) ผ่านทางสื่อออนไลน์ เพื่อให้ได้ผู้บริหาร และบุคลากร ของหน่วยงาน ร่วมกันระดมความคิดในการจัดทำแผนปฏิบัติราชการ และแผนบริหารและพัฒนาบุคลากร สำนักวิทยบริการฯ ที่สอดคล้องกับมหาวิทยาลัย และเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสำนักต่อไป  ซึ่งได้รับเกียรติจาก อาจารย์อนุพงษ์  สุขประเสริฐ รองผู้อำนวยการสำนักฯ และ คุณหนึ่งฤทัย  บุญมี หัวหน้าสำนักงานผู้อำนวยการ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้