การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2564

วันที่โพส 23 ก.ย. 2564 ผู้ชม 281


การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 9/2564
*********

      วันที่ 22 กันยายน 2564 เวลา 13.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9/2564 ณ ห้องประชุม ชั้น 1 อาคารบรรณราชนครินทร์ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ เพื่อร่วมกันหารือการบริหารงานสำนัก และพิจารณาผลการปฏิบัติงานเพื่อเลื่อนเงินเดือนของบุคลากร สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ