ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์

วันที่โพส 29 ต.ค. 2564 ผู้ชม 386


การประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์
ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) และรายปี(2565)
*************

     วันนี้ (29 ตุลาคม 2564) เวลา 10.00 น. อาจารย์ ดร.ประยูร  ไชยบุตร ผู้อำนวยการสำนักวิทยบริการแเละเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้รับมอบหมาย โดย รศ.ดร.ธีระภัทรา เอกผาชัยสวัสดิ์ รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ทำหน้าที่เป็นประธานการประชุมการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานเพื่อทบทวนการจัดทำแผนปฏิบัติราชการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ ระยะ 3 ปี (ปีงบประมาณ 2563 – 2565) และรายปี (2565) ผ่านทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งมีผู้บริหารและตัวแทนจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมในการประชุมครั้งนี้โดยพร้อมเพรียง